MO ČRS Stráž pod Ralskem - Informace - Výroční schůze


 • Český rybářský svaz, z.s., Místní organizace Stráž pod Ralskem

Revoluční čp. 164, 471 27 Stráž pod Ralskem, IČO 482790

 

 

Z Á P I S

 

z výroční členské schůze MO ČRS ve Stráži pod Ralskem konané

dne 23. března 2019 od 10.00 hodin v restauraci U Jezera ve Stráži p. R.

 

 

Program schůze:

 

 1. Prezentace
 2. Zahájení
 3. Návrh a schválení programu
 4. Volba zapisovatele
 5. Volba ověřovatelů zápisu
 6. Volba mandátové a návrhové komise
 7. Kontrola usnesení ze 17.3.2018
 8. Zpráva o činnosti MO a závěrech konference ČRS
 9. Zpráva hospodáře
 10. Zpráva o činnosti rybářské stráže
 11. Zpráva o činnosti rybářského kroužku
 12. Zpráva dozorčí komise
 13. Zpráva o stavu účetnictví
 14. Zpráva mandátové komise
 15. Návrh na úpravu místních podmínek lovu na Velké Rašelině
 16. Návrh na 24. hodinový lov na Metudu v období od 17.6.2019 do 31.8.2019
 17. Návrh brigádnických hodin na rok 2019
 18. Návrh a schválení rozpočtu na rok 2018
 19. Přestávka 10 minut
 20. Diskuse
 21. Návrh a schválení usnesení
 22. Závěr, společný oběd

 

 

 1. Prezentace:

 

Viz. prezenční listiny v příloze zápisu

 

 

 1. Zahájení:

 

Výroční členskou schůzi zahájil jednatel MO p. Plešinger. Úvodem přivítal přítomné. Vzhledem k malému počtu přítomných členů a nemožnosti usnášení byla výroční schůze ukončena a opětovně svolána v náhradním termínu na 23.3.2019 na 10:15 h. Po 15 minutách byla jednatelem výroční schůze zahájena opětovně v náhradním termínu.

 

 1. Návrh a schválení programu:

Jednatel přednesl návrh programu výroční schůze, návrhy na jeho rozšíření nebyly, program byl jednomyslně přijat všemi přítomnými členy

 

 1. Volba zapisovatele:

Navržena jako zapisovatelka p. Jana Müllerová, nikdo jiný zájem neprojevil. Zapisovatelka zvolena přítomnými jednomyslně.

 

 1. Volba ověřovatelů zápisu:

 

Jako ověřovatelé zápisu navrženi Jiří Perný a Pavel Kaufmann, žádný protinávrh, navržení ověřovatelé zápisu byly jednomyslně schváleni všemi přítomnými.

 

 1. Volba mandátové a návrhové komise:

 

Jednatelem navrženo složení komisí, nebyl žádný protinávrh:

 • komise mandátová – navrženi a zvoleni všemi přítomnými byli:

Simon Martin, Václav Hejcman, Pavel Mikšovský

 • komise návrhová – navrženi a zvoleni všemi přítomnými byli:

Ladislav Tichovský, Eva Tichovská, Radek Krpeš

 

 1. Kontrola usnesení:

 

Kontrolu usnesení z minulé výroční schůze provedl předseda MO p. Petr Hujka. Konstatoval, že úkoly stanovené členskou schůzí z 17.3.2018 byly plněny průběžně a pro další období zůstává i nadále v platnosti dokončit majetkově právní vztahy na rybníku Metud, pokračovat v rekonstrukci rybářského domu (nová klubovna) v Jezerní ulici a chaty na Velké Rašelině, dostavba bude letos kolaudována. Přívěs za traktor schválený loňskou schůzí nebyl zatím pořízen, vyčleněné peníze byly zčásti použity na úhradu terénních prací na Rašelině. Organizace bude i nadále pokračovat ve výrobě ryb dle plánu a zarybnění revíru MO (plněno na 130%), termíny akcí (závody, brigády, agregace) budou průběžně vkládány na webové stránky.

 

 1. Zpráva předsedy o činnosti MO:

 

Zprávu o činnosti MO za rok 2017 přednesl předseda MO p. Hujka (je součástí zápisu).

 

   Hlavní body této zprávy:

l  stav členské základny:

            k 23. 3. 2019 má místní organizace 134 členů, z toho 14 dětí a 3 mládežníky

 • na Velké Rašelině se pokračovalo v rekonstrukci chaty – obložení dřevem, v letošním roce bude kolaudace
 • dále se započalo s terénními úpravami, které byly započaty, avšak tehdy přerušeny z důvodů finančních, budou pokračovat i v roce následujícím, navozený materiál vedle příjezdové cesty byl z větší části odtěžen a převezen ke zpevnění hráze rybníka, bude následovat bránování a osetí zelení
 • v roce 2018 byla provedena částečná oprava přivaděče do Metuda
 • údržba rybníků a jejich technických zařízení
 • konání rybářských závodů na Velké Rašelině pro dospělé 4.5.019 a pro děti 18.5.2019
 • pravidelné schůze výboru MO a dozorčí komise
 • odeslána opětovná žádost na povolení rybolovu na Metudu 24 hodin denně v letním období, příslib povolení na dobu tří let
 • jménem výboru navrhl úpravu místních podmínek na Velké Rašelině – ponechání 1 ks amura týdně
 • úhrada členských známek do 30.4.2019

 

 

 

 1. Zpráva hospodáře:

Zprávu o hospodaření MO přednesl hospodář p. Jan Šúchal. Přítomné seznámil se stavem zarybňování, s výsledky výlovů rybníků Ještědka a Malá Rašelina, s plánem vysazování a chovu ryb pro rok 2019, agregace nebudou v roce 2019 prováděny. Dále je plánována kolaudace chaty na Velké Rašelině, resp. její dostavby, též bude opravena cesta k Metudu na parkoviště pod požerákem, rovněž se bude pokračovat v dokončení nové klubovny.

 

 1. Zpráva o činnosti Rybářské stráže:

 

Dále za nepřítomné členy RS přečetl p. Pavel Kaufmann zprávu o činnosti rybářské stráže (je součástí zápisu).

 

       Hlavní body zprávy:

 • rybářská stráž měla na začátku roku 2018 celkem 7 členů
 • v roce 2018 provedla 290 kontrol, rozšířená činnost byla zejména v létě, kdy byl povolen 24 hodinový lov na Metudu. Při kontrolách zjistila 30 přestupků, převážně šlo o nepořádek u lovícího místa a chyby ve vyplněných povolenkách. Dvě povolenky byly zadrženy (chytání přes povolenou dobu lovu, ponechání si podměrečné ryby), ostatní přestupky byly na místě řešeny domluvou
 • rybářská stráž spolupracuje s Městskou policií a provádí po dohodě namátkové společně noční kontroly,
 • aktivita členů je stanovena na minimálně 2 pochůzky týdně ve dvoučlenné hlídce, případně pochůzka individuální, noční kontroly jsou prováděny ve vícečlenných skupinách, popř. s MP
 • dále se RS účastní brigád, rybářských závodů a schůzí výboru
 • technické pomůcky má RS: dalekohledy, svítilny, vysílačky, vzájemná komunikace probíhá i telefonicky

 

 1. Informace o činnosti dětského rybářského kroužku:

 

Informace o činnosti dětského rybářského kroužku přednesl p. Martin Simon:

 • dětský kroužek má v současné době 14 dětí do 15 let a 3 mládežníky
 • informace o konání dětského kroužku za rok 2018 – z důvodu vážného onemocnění vedoucího kroužku byly schůzky konány nejprve ve středu od 15:30 hodin do cca 17:00 hodin v klubovně, případně venku, občas i o sobotách, ne však pravidelně. O termínech byly děti informovány e.mailem či SMS, avšak ne tyto velmi často nereagovaly, stejně tak jako jejich rodiče, účast na kroužku byla mizivá
 • děti z kroužku se zúčastnily závodů organizovaných naší MO v červnu 2018
 • závěrem vedoucí kroužku informoval přítomné, že s ohledem na svůj zdravotní stav je nucen s přípravou dětí a mládeže skončit a své funkce vedoucího dětského kroužku se vzdává. Případnému novému vedoucímu rád vypomůže alespoň v začátcích, rovněž tak vypomůže s přípravou květnových závodů

 

 1. Zpráva dozorčí komise:

 

            Zprávu dozorčí komise přednesl p. Pavel Kaufmann, kontrola hospodaření MO proběhla v roce 2018 celkem 4x, každé čtvrtletí, členové MDK se účastní každé schůze výboru MO, stejně tak výlovů, vysazování ryb a rybářských závodů. Zpráva je součástí zápisu.

 

 1. Zpráva o stavu účetnictví:

           

            Zprávu o stavu účetnictví MO Stráž p. R. přednesla p. Eva Tichovská, stav financí k 31.12.2018: na účtu 371.009,22 Kč, v pokladně 86.068,- Kč, celkem 457.077,22 Kč, rozdíl oproti stavu k 31.12.2017 činí + 79.145,51 Kč, zpráva je součástí zápisu.

 

 1. Zpráva mandátové komise:

 

Zprávu mandátové komise přednesl člen komise p. Martin Simon

Na schůzi byla pozvána celá členská základna, tedy 134, z toho 117 plnoletých členů MO,

přítomno 38 dospělých členů – tj. 28,36 %

řádně omluveno 21 členů – tj. 15,67 %

neomluveno 75 členů – tj. 55,97 %

 

Vzhledem k tomu, že se v původně plánovaném termínu nedostavila nadpoloviční většina členů, byla schůze svolána na termín o 15 minut později oproti původnímu začátku. Po uplynutí této doby bylo oznámeno, že členská schůze je usnášeníschopná přítomnými členy.

 

 1. Návrh na úpravu místních podmínek lovu na Velké Rašelině:

Jednatelem přednesen návrh Výboru MO na úpravu místních podmínek lovu na Velké Rašelině a omezení ponechání si amura na1 ks / kalendářní týden. Úprava bude zveřejněna na vývěskách kolem rybníku.

Pro návrh: 34, proti 3, zdržel se: 1

 

 1. Návrh na 24. hodinový lov na Metudu v období od 17.6.2019 do 31.8.2019:

Jednatelem přednesen návrh na schválení 24. hodinového lovu na Metudu na období od 17.6.2019 do 31.8.2019.

Pro návrh: 32, proti: 6, zdržel se: 0

 

 1. Návrh a schválení brigádnických hodin pro rok 2019:

 

Pro rok 2019 byly členskou schůzí schváleny brigádnické hodiny takto:

dospělí do 60 let – 20 hodin

částečně invalidní – 10 hodin

mládež 16-18 let – 10 hodin bez možnosti úhrady

člen nad 60 let + plně invalidní – osvobozen od brigád

Úhrada za neodpracovanou hodinu činí 100,- Kč, nebo úhrada celého brigádnického fondu (20 brig. hodin) = 400 kg pšenice.

Pro návrh: 36, proti: 0, zdržel se: 2

     

 1. Návrh rozpočtu na rok 2019: – přednesl předseda

 

Předložený návrh rozpočtu na rok 2019 byl jednomyslně schválen všemi přítomnými a je součástí zápisu

 

 1. Přestávka:

 

Následovala 15 minutová přestávka

 

 1. Diskuse:

 

 • Do diskuse se přihlásil předseda a přednesl informace o plánovaných rybářských závodech. Termíny budou včas vyvěšeny na webových stránkách.
 • Dále zmínil, že prodej známek a povolenek bude ještě v dubnu, a to 10.4.2019 od 16:00 do 17:00 hodin v klubovně.
 • Další se přihlásil Radek Krpeš, člen RS a požádal o upřesnění podmínek, za kterých může nečlen organizace se souhlasem hospodáře lovit na Velké Rašelině. Po dohodě s hospodářem za přítomnosti ostatních členů organizace dohodnut postup, že taková osoba bude u sebe mít konkrétně datovanou povolenku (tiskopis úlovkového lístku) s podpisem a razítkem hospodáře, zároveň hospodář bude telefonicky informovat rybářskou stráž o vydání takového povolení. Rybolov bude povolen hospodářem pouze za podmínky „chyť a pusť“.
 1. Návrh usnesení:

 

Návrh usnesení přednesla p. Eva Tichovská a požádala přítomné členy MO o případné doplnění, žádný návrh na jeho doplnění.

      Usnesení bylo následně jednomyslně plénem schváleno a je součástí tohoto zápisu.

 

 1. Závěr

Na závěr členské schůze poděkoval jednatel p. Plešinger všem přítomným za účast.

 

 

                               Petr Hujka                                                       Luboš Plešinger

                               předseda  MO                                                   jednatel MO

 

Ve Stráži pod Ralskem dne 24. března 2019

                       zápis ověřili: Jiří Perný

 

                                          Pavel Kaufmann

Přílohy: Dle textu a prezenční listina

 

Kalenář akcí

Květen
Po
Út
St
Čt
So
Ne
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Svátky
Akce
Brigáda
Den vítězství

Počasí