• Český rybářský svaz, z.s., Místní organizace Stráž pod Ralskem

Revoluční čp. 164, 471 27 Stráž pod Ralskem, IČO 482790

  

Z Á P I S

z výroční členské schůze MO ČRS ve Stráži pod Ralskem konané

dne 17. března 2018 od 10.00 hodin v restauraci U Jezera ve Stráži p. R.

(graficky, nikoli však obsahově upraveno) 

Program schůze:

 

 1. Prezentace
 2. Zahájení
 3. Návrh a schválení programu
 4. Volba zapisovatele
 5. Volba ověřovatelů zápisu
 6. Volba mandátové, návrhové a volební komise
 7. Kontrola usnesení ze 11.3.2017
 8. Zpráva o činnosti MO a závěrech konference ČRS
 9. Zpráva hospodáře
 10. Zpráva o činnosti rybářské stráže
 11. Zpráva o činnosti rybářského kroužku
 12. Zpráva dozorčí komise
 13. Zpráva o stavu účetnictví
 14. Zpráva mandátové komise
 15. Volba výboru MO
 16. Návrh na schválení na koupi přívěsu za traktor
 17. Návrh a schválení rozpočtu na rok 2018
 18. Přestávka 10 minut
 19. Návrh na schválení 24 h lovu na Metudu
 20. Diskuse
 21. Návrh a schválení usnesení
 22. Závěr, společný oběd

 

 Zahájení:      Výroční členskou schůzi zahájil jednatel MO p. Plešinger. Úvodem přivítal přítomné. Vzhledem k malému počtu přítomných členů byla výroční schůze ukončena a opětovně svolána na 17.3.2018 na 10:15 h. Po 15 minutách schůze pokračovala. Následně požádal jednatel o uctění památky dvou zesnulých rybářů z naší MO minutou ticha. 

Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu:

Navržena jako zapisovatelka p. Jana Müllerová, nikdo jiný zájem neprojevil. Zapisovatelka zvolena přítomnými jednomyslně.

Jako ověřovatelé navrženi a jednomyslně přítomnými schváleni p. Michal Šoška a p. Pavel Kaufmann

 

 Návrh a schválení programu:

Návrh programu přednesl p. Plešinger, nebyly žádné připomínky a program byl jednomyslně přijat přítomnými členy. 

  
 
Volba komisí
 
Komise mandátová – navrženi a zvoleni všemi přítomnými byli:          
Kučírek Josef, Šoška Michal, Kaufmann Pavel
Komise volební – navrženi a zvoleni všemi přítomnými byli:
Sechovec Jaroslav, Pergler Miroslav, Perný Jiří
Komise návrhová – navrženi a zvoleni všemi přítomnými byli:  
Ladislav Tichovský, Eva Tichovská, Radek Krpeš
 
Kontrola usnesení:
Kontrolu usnesení z minulé výroční schůze provedl předseda MO p. Petr Hujka. Konstatoval, že úkoly stanovené členskou schůzí z 11.3.2017 byly plněny průběžně a pro další období zůstává i nadále v platnosti dokončit majetkově právní vztahy na rybníku Metud a pokračovat v rekonstrukci rybářského domu (nová klubovna) v Jezerní ulici. Organizace bude i nadále pokračovat ve výrobě ryb dle plánu a zarybnění revíru MO (plněno na 100%), termíny akcí (závody, brigády, agregace) budou průběžně vkládány na webové stránky.
  
 
Zpráva předsedy o činnosti MO:Zprávu o činnosti MO za rok 2017 přednesl předseda MO p. Hujka (je součástí zápisu).
Hlavní body této zprávy:

stav členské základny:   k 17. 3. 2018 má místní organizace 125 členů, z toho 12 dětí a 2 mládežníky

na žádost p. Krpeše, který skončil s vedení dětského kroužku, navrhl výbor do příštího volebního období jako vedoucího kroužku p. Martina Simona a p. Janu Müllerovou
v roce 2017 byla provedena oprava přivaděče do Metuda
byly vyzděny štíty na nové klubovně a dokončena střecha, z půjčky od SÚS zbývá doplatit 80.000,- Kč ve dvou splátkách do konce května 2020
údržba rybníků a jejich technických zařízení
agregace a výlovy
oprava chaty u rybníku Velká Rašelina – letos bude obložena dřevem a bude provedena kolaudace včetně přístavku, navržena cena za půjčení pro členy MO
konání rybářských závodů pro dospělé a pro děti
pravidelné schůze výboru MO a revizní komise
odeslána opětovná žádost na povolení rybolovu na Metudu 24 hodin denně v letním období
informace o změně denní doby lovu, od 1.4.2018 je v účinnosti Vyhláška č. 25/2018 Sb., kterou se mění Vyhláška č. 197/2004 Sb. – v měsících duben až září je doba lovu 04:00 – 24:00 hodin, v měsících říjen až březen je doba lovu 05:00 – 22:00 hodin
informace o koupi pozemku na Velké Rašelině (cesta s hrází kolem přítoku a za chatou), zakoupeno v nabídkovém řízení za 23.000,- Kč od VLaS ČR
informace o vloupání do buňky u rybníku Ještědka, řešeno Policií ČR, pachatel nezjištěn, naší organizaci vznikla škoda ve výši 6.300,- Kč na odcizených věcech (sekyry, kleště na větve, prsačky, prdelačky holiny)
úhrada členských známek do 30.4.2018 
 
 
Zpráva hospodáře:

 

Zprávu o hospodaření MO přednesl hospodář p. Jan Šúchal. Přítomné seznámil se stavem zarybňování, s výsledky výlovů rybníků Ještědka a Malá Rašelina, s plánem vysazování a chovu ryb pro rok 2018 a s výsledky agregací. Dále je plánováno dokončení opláštění chaty a její kolaudace, též bude opravena cesta k Metudu na parkoviště pod požerákem.

  

Zpráva o činnosti Rybářské stráže:
 
Zprávu o činnosti rybářské stráže přednesl Pavel Kaufmann (je součástí zápisu):
 
rybářská stráž měla na začátku roku 2017 celkem 4 členy, v průběhu roku rozšířena na 7 členů
v roce 2017 provedla 230 kontrol, rozšířená činnost byla zejména v létě, kdy byl povolen 24 hodinový lov na Metudu, při nichž zjistila 30 přestupků, převážně šlo o nepořádek u lovícího místa a chyby ve vyplněných povolenkách – přestupky byly na místě řešeny domluvou,
rybářská stráž spolupracuje s Městskou policií a provádí po dohodě namátkové společně noční kontroly,
aktivita členů je stanovena na minimálně 2 pochůzky týdně ve 2 členné hlídce, případně pochůzka individuální, noční kontroly jsou prováděny ve vícečlenných skupinách, popř. s MP
dále se RS účastní brigád, agregací, rybářských závodů a schůzí výboru
technické pomůcky má RS: dalekohledy, svítilny, vysílačky, vzájemná komunikace probíhá i telefonicky

  

Informace o činnosti dětského rybářského kroužku:
 
Informace o činnosti dětského rybářského kroužku přednesl p. Martin Simon:
 
dětský kroužek má v současné době 12 dětí do 15 let a 0 mládežníků
informace o konání dětského kroužku za rok 2018, schůzky vždy ve středu od 15:30 hodin do cca 17:00 hodin v klubovně, případně venku
děti z kroužku se zúčastní závodů organizovaných naší MO v červnu 2018
vzhledem k převzetí kroužku v průběhu školního roku je dětem věnován čas zejména na opětovná proškolení z rybářského řádu, jednacího řádu, ale též z poznávání ryb, dále jsou praktické schůzky, kde se děti např. zabývají vázáním háčků, návazců a podobně, na jaro při příznivém počasí je plánován v době schůzek rybolov na Velké Rašelině 
 
Zpráva dozorčí komise:
Zprávu dozorčí komise přednesl p. Pavel Kaufmann, kontrola hospodaření MO proběhla v roce 2017 celkem 4x, každé čtvrtletí, členové MDK se účastní každé schůze výboru MO, stejně tak výlovů, vysazování ryb, agregací a rybářských závodů. Zpráva je součástí zápisu. 
 
 
Zpráva o stavu účetnictví:   
Zprávu o stavu účetnictví MO Stráž p. R. přednesla p. Eva Tichovská, v roce 2017 příjmy celkem 199.110,- Kč, výdaje celkem 190.860,- Kč, stav na účtu k 31.12.2017 364.504,71 Kč, v pokladně 13.427,- Kč, celkem 377.931,71 Kč, zpráva je součástí zápisu 
 
           
Zpráva mandátové komise:
Zprávu mandátové komise přednesl člen komise p. Pavel Kaufmann.přítomno 25 dospělých členů – tj. 27,75 %neomluveno 65 dospělých členů – tj. 72,15 % 
Vzhledem k tomu, že se nedostavila nadpoloviční většina členů, byla schůze svolána na termín o 15 minut později oproti původnímu začátku. Po uplynutí této doby bylo oznámeno, že členská schůze je usnášeníschopná.
omluveno 21 dospělých členů – tj. 23,31 %
Na schůzi bylo pozvána celá členská základna, tedy 125, z toho 111 plnoletých členů MO,
 
Volba výboru MO:

Osloveni přítomní členové MO s nabídkou práce ve výboru, nikdo z přítomných zájem neprojevil. Dále přednesen návrh na složení výboru MO (7 členný) a jeho obsazení, a to:

Předseda: Petr Hujka

Jednatel: Luboš Plešinger

Místopředseda: Vladimír Müller

Hospodář: Jan Šúchal

Zástupce hospodáře: Martin Simon

Vedoucí mládeže: Martin Simon, Jana Müllerová (mimo výbor)

Pokladní: Lenka Krpešová

Vedoucí RS: Zbyněk Kozlík

Účetní: Eva Tichovská (mimo výbor)

 

Všemi přítomnými navržený výbor MO schválen jednomyslně.

 

Volby delegátů na konferenci ČRS:
 
Jako delegáti na konferenci byli navrženi jednomyslně zvoleni: Jan Šúchal, Martin Simon, náhradník Petr Hujka
 
 
Návrh a schválení brigádnických hodin pro rok 2018:
 
Pro rok 2018 byly členskou schůzí jednomyslně schváleny brigádnické hodiny takto:částečně invalidní – 10 hodinčlen nad 60 let + plně invalidní – osvobozen od brigád 
Úhrada za neodpracovanou hodinu činí 100,- Kč, nebo úhrada celého brigádnického fondu (20 brig. hodin) = 400 kg pšenice.
mládež 15-18 let – 10 hodin bez možnosti úhrady
dospělí do 60 let – 20 hodin
 
 
Návrh na schválení koupě přívěsu za traktor:     Návrh byl schválen všemi přítomnými jednomyslně.
 
Na základě nabídky možno pořídit přívěs za traktor (námi používaný není homologován, nemá reg. značku ani pojištění, nelze jej použít na silnici). Přednesen plnénu návrh na pořízení přívěsu, který bude splňovat podmínky provozu na pozemních komunikacích s předpokládaným výdajem do 100.000,- Kč (bude snaha o případné získání dotace)
 
 
Návrh rozpočtu na rok 2018:
přečetla účetní p. Tichovská.Předložený návrh rozpočtu na rok 2018 byl jednohlasně schválen (je součástí zápisu) 
 
 
Diskuse:
 
Předseda přednesl informace o plánovaných rybářských závodech. Termíny budou včas vyvěšeny na webových stránkách.
Dále seznámil přítomné, že je již vydáván doživotní rybářský lístek (cena 1.000,- Kč).
Prodej známek a povolenek bude ještě v dubnu, a to 11. a 18.4.2018 od 15:30 do 17:00 hodin v klubovně.
Předseda požádal přítomné o vyjádření k 24 hodinovému lovu na Metudu a o případné schválení členskou základnou (žádost již byla podána, avšak je možno ji stáhnout či nerealizovat). Z diskuze vyplynul požadavek, aby lovící, zejména sumcaři, měli zavezeno max. do 1/3 vodní plochy a proti lovícímu místu tak, aby měli místo i další rybáři (na Labi je to standard) – hlasování: 23 pro povolení lovu, 2 proti
 

 Návrh usnesení:  

 

 

Návrh usnesení přednesla p. Tichovská a požádala přítomné členy MO o případné doplnění. Usnesení bylo následně jednomyslně schváleno a je součástí tohoto zápisu.
 
 
Závěr

Na závěr členské schůze poděkoval jednatel p. Plešinger všem přítomným za účast.

  

                               Petr Hujka                                                       Luboš Plešinger

                               předseda MO                                                   jednatel MO

 

Ve Stráži pod Ralskem dne 17. března 2018

 

zapsala: Jana Müllerová                                           zápis ověřil: Michal Šoška

                                                                                                       Pavel Kaufmann

                                                                                                      

Přílohy: Dle textu a prezenční listina (k nahlédnutí v klubovně při schůzích výboru MO)

Kalenář akcí

Únor
Po
Út
St
Čt
So
Ne
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
Svátky
Akce
Brigáda
Miloslava

Počasí