MO ČRS Stráž pod Ralskem - Informace - Výroční schůze


 • Český rybářský svaz, z.s., Místní organizace Stráž pod Ralskem

Revoluční čp. 164, 471 27 Stráž pod Ralskem, IČO 482790

 

 

Z Á P I S

 

z výroční členské schůze MO ČRS ve Stráži pod Ralskem konané

dne 13. listopadu 2021 od 10.00 hodin v restauraci Uran  ve Stráži p. R.

 

 

Program schůze:

 

 1. Prezentace
 2. Zahájení
 3. Návrh a schválení programu
 4. Volba zapisovatele
 5. Volba ověřovatelů zápisu
 6. Volba mandátové a návrhové komise
 7. Volba delegátů na konferenci ČRS
 8. Kontrola usnesení ze 23.3.2019 (v roce 2020se VČS nekonala)
 9. Zpráva o činnosti MO a závěrech aktivu funkcionářů ze září 2020
 10. Zpráva hospodáře + návrh a schválení brigádnických hodin
 11. Zpráva o činnosti rybářské stráže
 12. Zpráva o činnosti rybářského kroužku
 13. Zpráva dozorčí komise
 14. Zpráva o stavu účetnictví
 15. Zpráva mandátové komise
 16. Návrh a schválení rozpočtu na rok 2022
 17. Přestávka 10 - 15 minut
 18. Návrh na úpravu podmínek a nájmu chaty pro členy MO na Rašelině,
 19. Návrh na úpravu cen povolenek vydaných mimo termín prodeje
 20. Diskuse
 21. Návrh a schválení usnesení
 22. Závěr, společný oběd

 

 

 1. Prezentace:

 

Viz. prezenční listiny v příloze zápisu

 

 

 1. Zahájení:

 

Výroční členskou schůzi zahájil jednatel MO p. Plešinger. Úvodem přivítal přítomné. Vzhledem k malému počtu přítomných členů a nemožnosti usnášení byla výroční schůze ukončena a opětovně svolána v náhradním termínu na 13.11.2021 na 10:15 h. Po 15 minutách byla jednatelem výroční schůze zahájena opětovně v náhradním termínu.

 

 1. Návrh a schválení programu:

Jednatel přednesl návrh programu výroční schůze, navrhl vypustit bod č. 7 (konference se konala právě dne 13.11.2021), návrhy na jeho rozšíření nebyly, program byl jednomyslně přijat všemi přítomnými členy

 

 1. Volba zapisovatele:

Navržen jako zapisovatel jednatel MO p. Luboš Plešinger, nikdo jiný zájem neprojevil. Zapisovatel zvolen přítomnými jednomyslně.

 

 1. Volba ověřovatelů zápisu:

 

Jako ověřovatelé zápisu navrženi p. Lenka Krpešová a p. Jan Šúchal, žádný protinávrh, navržení ověřovatelé zápisu byly jednomyslně schváleni všemi přítomnými.

 

 1. Volba mandátové a návrhové komise:

 

Jednatelem navrženo složení komisí, nebyl žádný protinávrh:

 • komise mandátová – navrženi a zvoleni všemi přítomnými byli:

Jiří Votoček, David Votoček, Václav Hejcman

 • komise návrhová – navrženi a zvoleni všemi přítomnými byli:

Eva Tichovská, Vladimír Müller, Pavel Mikšovský

 

 1. Volba delegátů na konferenci SvčÚS ČRS:

 

Bod volby delegáta vypuštěn, konference konána 13.11.2021

 

 1. Kontrola usnesení:

 

Kontrolu usnesení z minulé výroční schůze provedl jednatel MO p. Luboš Plešinger. Konstatoval, že úkoly stanovené členskou schůzí z 23.3.2019 byly plněny průběžně a pro další období zůstává i nadále v platnosti dokončit majetkově právní vztahy na rybníku Metud, pokračovat v rekonstrukci objektu klubovny, pokračovat v rekonstrukci přivděče na rybník Metud. Organizace bude i nadále pokračovat ve výrobě ryb dle plánu a zarybnění revíru MO (plněno na 130%), termíny akcí (závody, brigády, agregace) budou průběžně vkládány na webové stránky.

Schválení: pro: všichni přítomní

 

 1. Zpráva předsedy o činnosti MO:

 

Zprávu o činnosti MO za rok 2020-2021 zpracoval předseda MO p. Hujka (je součástí zápisu), z důvodu jeho nepřítomnosti (účast na konferenci ČRS) byla přednesena jednatelem MO p.Plešingerem.

 

   Hlavní body této zprávy:

l  stav členské základny:

            k 12. 11. 2021 má místní organizace 147 členů, z toho 17 dětí a 3 mládežníky

 • na Velké Rašelině se pokračovalo v rekonstrukci chaty – obložení dřevem, kolaudace nebyla dosud provedena z důvodu covidových opatření
 • započalo se s terénními úpravami kolem Velké Rašeliny, budou pokračovat i v roce následujícím, navozený materiál vedle příjezdové cesty byl z větší části odtěžen a převezen ke zpevnění hráze rybníka, kde je deponován pro další použití při zesílení hráze
 • údržba rybníků a jejich technických zařízení
 • konání rybářských závodů na Velké Rašelině pro dospělé i pro děti proběhly a zdařily se, byly získány nemalé finanční i věcné příspěvky od města Stráž pod Ralskem a dalších sponzorů
 • pravidelné schůze výboru MO a dozorčí komise vždy počátkem měsíce
 • odeslána opětovná žádost na povolení rybolovu na Metudu 24 hodin denně v letním období -na roky 2022 a 2023
 • na konferenci ÚS se bude projednávat návrh stanov ČRS a statut SRH SvčÚS. Stanovy ČRS budou schváleny až na sněmu ČRS. O případných změnách budou všichni informovány na příští VČS

Schválení: pro: všichni přítomní

 

 

 

 1. Zpráva hospodáře:

Zprávu o hospodaření MO přednesl hospodář p. Jan Šúchal. Přítomné seznámil se stavem zarybňování, s výsledky výlovů rybník Ještědka (Malá Rašelina se nelovila), s plánem vysazování a chovu ryb pro rok 2022, agregace nebudou v roce 2022 prováděny. Dále je plánováno pokračování ve zpevnění hráze rybníku Velká Rašelina, brigády budou spočívat především v čištění šachet přivaděče do Metuda, pravidelném sekání porostů kolem rybníku, v rámci výlovů, zájemci budou oslovováni přímo hospodářem, větší akce budou na stránkách.

Schválení: pro: všichni přítomní

Zároveň hospodář navrhl, aby počet brigádnických hodin a podmínky jejich plnění či náhradního plnění zůstaly nezměněny.

 

Pro rok 2022 byly členskou schůzí schváleny brigádnické hodiny takto:

dospělí do 60 let – 20 hodin

částečně invalidní – 10 hodin

mládež 16-18 let – 10 hodin bez možnosti úhrady

člen nad 60 let + plně invalidní – osvobozen od brigád

Úhrada za neodpracovanou hodinu činí 100,- Kč, nebo úhrada celého brigádnického fondu (20 brig. hodin) = 400 kg pšenice.

Pro návrh: všichni přítomní, proti: 0, zdržel se: 0

 

 

 1. Zpráva o činnosti Rybářské stráže:

 

Zprávu ze RS přečetl její člen p. Vladimmír Müller, zpráva je součástí zápisu.

 

       Hlavní body zprávy:

 • rybářská stráž měla na začátku roku 2020 celkem 7 členů
 • v roce 2020 provedla 130 kontrol, rozšířená činnost byla zejména v létě, kdy byl povolen 24 hodinový lov na Metudu. Celkem bylo zkontrolováno 658 rybářů. Při kontrolách zjistila RS celkem 31 přestupků, převážně šlo o nepořádek u lovícího místa a chyby ve vyplněných povolenkách, řešeno domluvou. Čtyři povolenky byly zadrženy (chytání přes povolenou dobu lovu a spánek ve stanu
 • rybářská stráž spolupracuje s Městskou policií a provádí po dohodě namátkové společně noční kontroly,
 • aktivita členů je stanovena na minimálně 2 pochůzky týdně ve dvoučlenné hlídce, případně pochůzka individuální, noční kontroly jsou prováděny ve vícečlenných skupinách, popř. s MP
 • dále se RS účastní brigád, rybářských závodů a schůzí výboru, pomáhá při zarybňování rybníků
 • technické pomůcky má RS: dalekohledy, svítilny, vysílačky, vzájemná komunikace probíhá i telefonicky

 

 1. Informace o činnosti dětského rybářského kroužku:

 

Informace o činnosti dětského rybářského kroužku přednesl p. Jiří Votoček:

 • dětský kroužek má v současné době 17 dětí do 15 let a 3 mládežníky
 • informace o konání dětského kroužku za rok 2020 – kroužek se koná vždy každé úterý od 15:30 hodin do cca 17:30 hodin v klubovně, případně venku, občas i o sobotách, ne však pravidelně. O termínech a místu konání jsou děti informovány e.mailem či SMS cestou rodičů. Aktivně se schůzek účastní 8 - 9 dětí
 • děti z kroužku se zúčastnily závodů organizovaných naší MO v září 2020 i 2021
 • v červnu 2021 proběhlo rybářské soustředění na Velké Rašelině v rámci kterého jsme se zúčastnili i rybářských závodů v Jablonném v Podještědí, kde naše děti obsadily první dvě příčky na stupni vítězů
 • na 20.11.2021 chystáme tzv. štikobraní, kdy se děti budou učit vláčet a lovit dravce. K tomu máme umožněno akci zorganizovat na Hamerském Jezeře, zázemí pak budeme mít v klubovně

 

 1. Zpráva dozorčí komise:

 

            Zprávu dozorčí komise přednesl p. Pavel Kaufmann, kontrola hospodaření MO proběhla v roce 2020 celkem 4x, každé čtvrtletí, členové MDK se účastní každé schůze výboru MO, stejně tak výlovů, vysazování ryb a rybářských závodů. V roce 2020 projednávala DK 2 přestupky našich členů, kdy rozhodla v jednom případě o zadržení povolenky na dobu tří měsíců, ve druhém případě do konce kalendářního roku. Zpráva je součástí zápisu.

 

 1. Zpráva o stavu účetnictví:

           

            Zprávu o stavu účetnictví MO Stráž p. R. přednesla p. Eva Tichovská, stav financí k 31.12.2020: na účtu 529.462,79 |Kč, v pokladně 80.692,- Kč, celkem 610.154,79 Kč, rozdíl oproti stavu k 31.12.2019 činí + 227.196,32 Kč, zpráva je součástí zápisu.

Schválení: pro: všichni přítomní

 

 

 1. Zpráva mandátové komise:

 

Zprávu mandátové komise přednesl člen komise p. Jiří Votoček

Na schůzi byla pozvána celá členská základna, tedy 147 členů, z toho 127 členů plnoletých,

přítomno 30 dospělých členů – tj. 23,62 %

řádně omluveno 22 členů – tj. 17,32 %

neomluveno 75 členů – tj. 59,05 %

dle přítomen 1 host (nečlen MO)

 

Vzhledem k tomu, že se v původně plánovaném termínu nedostavila nadpoloviční většina členů, byla schůze svolána na termín o 15 minut později oproti původnímu začátku. Po uplynutí této doby bylo oznámeno, že členská schůze je usnášeníschopná přítomnými členy.

   

 1. Návrh rozpočtu na rok 2022: – přednesla p. Eva Tichovská

 

Návrh rozpočtu 2022:

Celkové příjmy:               316.000,- Kč

Celkové výdaje:              449.400,- Kč

Rozdíl:                           - 130.400,- Kč

 

Předložený deficitní návrh rozpočtu na rok 2022 byl jednomyslně schválen všemi přítomnými a je součástí zápisu.

 

 1. Přestávka:

 

Následovala 15 minutová přestávka

 

 1. Návrh na úpravu podmínek a nájmu chaty na Velké rašelině pro členy MO:

 

Jednatel seznámil přítomné, že výbor MO na svém jednání dne 26.10.2020 schválil přítomnými členy výborové schůze o navýšení příspěvku na půjčení chaty ne Velké Rašelině na částku 300,- Kč za den a noc s účinností od 1.1.2021, zároveň požádal o schválení této částky členskou základnu.

      Schválení: pro: všichni přítomní

 

 1. Návrh na úpravu cen povolenek vydaných mimo termín prodeje:

 

Jednatel seznámil přítomné s návrhem výboru MO v souladu se závěrem výborové schůze ze dne 11.10.2021 navýšit cenu povolenky prodané mimo řádně vyhlášený termín prodeje o částku 200,- Kč (manipulační poplatek). Nutnost takového opatření vysvětlil přítomným tím, že členové výboru MO vykonávají tuto funkci ze svého volného času, bez nároku na mzdu, termíny jsou vyhlašovány v dostatečném časovém předstihu a berou v potaz směnné provozy v rámci DIAMO s.p. i dalších podniků v okolí, kde je většina členů MO zaměstnána. Termíny prodeje jsou vyhlašovány v měsících leden až březen, zpravidla i duben.

Schválení: pro: všichni přítomní

 

 

 1. Diskuze:

 

 • V rámci diskuze vystoupil jednatel MO a požádal jak přítomné, tak všechny členy, aby jednak včas odevzdali vyplněné úlovkové lístky za rok 2021 buď do schránky na klubovně, poštou, či osobně hospodáři nebo jednateli MO. Zároveň vyzval všechny, aby si termín vyzvednutí povolenky na rok 2022 objednali e.mailem či SMS zprávou jednateli s uvedením potřebných údajů pro její předvyplnění, aby byl prodej co nejrychlejší.
 • Dále vystoupilo několik nespokojených členů navštěvujících nádrž Metud s návrhem na zrušení možnosti zavážení nástrahy při lovu za použití loďky. Návrh na zapracování do místních podmínek bude projednán hospodářem v rámci hospodářských prověrek.
 1. Návrh usnesení:

 

Návrh usnesení přednesla p. Eva Tichovská a požádala přítomné členy MO o případné doplnění, žádný návrh na jeho doplnění.

      Usnesení bylo následně jednomyslně plénem schváleno a je součástí tohoto zápisu.

 

 1. Závěr

Na závěr členské schůze poděkoval jednatel p. Plešinger všem přítomným za účast a pozval na připravený oběd.

 

 

                               Petr Hujka                                                       Luboš Plešinger

                               předseda  MO                                                   jednatel MO

 

 

Ve Stráži pod Ralskem dne 27. listopadu 2021

                       zápis ověřili: Lenka Krpešová

                                           Jan Šúchal

 

Přílohy: Dle textu + prezenční listina

Kalenář akcí

Únor
Po
Út
St
Čt
So
Ne
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
Svátky
Akce
Brigáda
Svatopluk

Počasí